Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej poszukuje informacji o osobach z terenu gminy Ochotnica Dolna, które w przyszłości mogłyby świadczyć usługi opieki wytchnieniowej oraz asystenta osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców


 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

·         Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,

·         Osoby z przynajmniej średnim wykształceniem, posiadające roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć osoby, które:

·         Posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:

- asystent osoby niepełnosprawnej,

- opiekun osoby starszej,

- opiekun medyczny.

·         Posiadają co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o kontakt osobisty w GOPS Ochotnica Dolna, telefoniczny tel 18 262 46 01 lub e-mail: gopsochotnica@pro.onet.pl