Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w 2021 roku – PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA


W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu  „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w 2021 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego  programu do dnia 21 grudnia 2020 r.

Głównym celem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego. – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu 18 262 46 01 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej do dnia 21 grudnia 2020 r.