Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej


 

W ramach Umowy nr 107/OPS/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pan Jacek Kowalczyk a Gminą Ochotnica Dolna w imieniu której, działa Wójt Gminy Ochotnica Dolna  Pan Tadeusz Królczyk została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, o których mowa w w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym, zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników.

Planowany całkowity koszt zadania:  664 705,00 zł

w tym wartość dofinansowania: 79 625,00 zł.