Załącznik do Zarządzenia z dnia 22.11.2017r.
nr  34/2017r. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej  w Ochotnicy Dolnej
 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W OCHOTNICY DOLNEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej , zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowo wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nim zatrudnionych.
§2 Ilekroć w regulaminie mowa o:
1.      Wójcie – oznacza to Wójta Gminy Ochotnica Dolna
2.      Ośrodku – oznacza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej
3.      Samodzielnym pracowniku  – oznacza to  pracownika  obsługującego wydzielony odcinek działalności Ośrodka podległego bezpośrednio Kierownikowi samodzielnie odpowiadającego za swój zakres działania,
 
4.      Zespole – oznacza grupę  samodzielnych pracowników wykonujących zadania z tej samej dziedziny.
5.      Kierowniku – oznacza to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej
6.      Głównej Księgowej – oznacza to Główną Księgową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej
7.      Radzie Gminy  – oznacza to Radę Gminy w Ochotnicy Dolnej
8.      Statucie – oznacza to Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej
 
9.      Gminnym Punkcie Konsultacyjnym – oznacza to jednostkę wewnętrzną Ośrodka zajmującą się poradnictwem w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
10.  Świetlicy – oznacza to placówkę wsparcia dziennego prowadzoną w formie świetlicy środowiskowej w strukturze organizacyjnej  Ośrodka .
 
       11 . Mieszkaniu chronionym - oznacza  mieszkanie wieloprofilowe   przeznaczone dla osób, które ze  względu  na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność  albo chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki    usytuowane w  budynku Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Dolnej Hologówka  180A.
 
§ 3
1.      Ośrodek jako jednostka organizacyjna Gminy, powołana do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, jest jednostką budżetową finansowaną ze środków własnych Gminy i środków administracji rządowej za zadania zlecone ze środków specjalnych.
2.      Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
3.      Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Ochotnica Dolna z siedzibą w Ochotnicy Dolnej.
§ 4
Ośrodek realizuje swoje zadania przez pracowników zatrudnionych na zasadzie umowy 
   o pracę oraz umowy zlecenie .
 
Rozdział II
Wewnętrzna struktura organizacyjna
§ 5
Struktura organizacyjna Ośrodka :
1)      Kierownik – 1 etat
2)      Główny Księgowy – 1 etat
3)      Zespół Pracowników Socjalnych – 5 etatów
4)      Asystent Rodziny – 1 etat
5)      Opiekun Społeczny – w zależności od potrzeb
6)      Zespół ds. świadczeń rodzinnych alimentacyjnych ,wychowawczych , opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów ,z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu , dodatków mieszkaniowych i energetycznych, karty dużej rodziny – 3 etaty
7)      Informatyk – zatrudniony w Urzędzie Gminy
8)      Sprzątaczka – ¼ etatu
9)      Gminny Punkt Konsultacyjny – obsługiwany przez pracowników socjalnych w ramach swoich etatów , na umowę zlecenie pedagog, psycholog, prawnik .
10) Mieszkanie chronione w Ochotnicy Dolnej os.Hologówka 180A. – nadzorowane przez wyznaczonego pracownika Ośrodka
11) Świetlica Środowiskowa Skrodne –jednostka organizacyjna Ośrodka  z siedzibą w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera – 1 etat wychowawcy ( w ramach posiadanych środków możliwość  zatrudnienia dodatkowych osób na umowę zlecenia lub o dzieło inne osoby)
§ 6
 
1.      Ośrodkiem zarządza Kierownik przy pomocy  Głównego Księgowego, oraz Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej  odpowiedzialnego za działalność Świetlicy.
2.      Gospodarkę finansową Ośrodka prowadzi i jest za nią odpowiedzialny Główny Księgowy Ośrodka.
3.      Główny Księgowy oraz Wychowawca Świetlicy Środowiskowej  ponoszą odpowiedzialność służbową za prawidłową realizację powierzonych im zadań, a w szczególności za należyte i terminowe wykonanie swoich zadań  oraz za podejmowane decyzje.
       4.  Kierownikowi bezpośrednio podlegają wszyscy pracownicy Ośrodka .
       5. Wychowawca Świetlicy Środowiskowej nadzoruje pracę  asystenta  oraz   
           wolontariuszy wspierających  pracę  Świetlicy Środowiskowej.
 
 
 
 
 
Rozdział III
Zasady Funkcjonowania  Ośrodka
 
§ 7
Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na realizacji przez pracowników powierzonych zakresem czynności i odpowiedzialności   zadań .
§ 8
1.      Kierownik jest bezpośrednim przełożonym podległych mu pracowników i sprawuje nadzór nad nimi i jakością ich pracy.
2.      Kierownik wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Ośrodka w formie zarządzeń i regulaminów.
§ 9
Kierownik powierza Głównemu Księgowemu zgodnie z Ustawą o finansach publicznych obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
1)      prowadzenia rachunkowości Ośrodka,
2)      wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3)      dokonywania  kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym i prawem finansów publicznych.
§ 10
1. Do podpisu Kierownika zastrzeżone są następujące dokumenty:
1)      zarządzenia wewnętrzne,
2)      decyzje osobowe w sprawach pracowników,
3)      sprawozdania Ośrodka,
4)      dokumenty w sprawach o charakterze zasadniczym dla działalności Ośrodka,
5)      inne dokumenty określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych aktów Ośrodka.
2. Kierownik może upoważnić pracowników Ośrodka do podpisywania korespondencji dotyczącej pozostałych spraw w zakresie działalności stanowisk pracy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji Kierownika.
3. Kierownik może wystąpić z wnioskiem do Wójta w sprawie upoważnienia pracowników do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji  w sprawach realizowanych przez Ośrodek
4. Czynności o charakterze przygotowawczym i techniczno-kancelaryjne oraz inne dokumenty nie stanowiące rozstrzygnięcia sprawy podpisują pracownicy stosownie do podziału czynności.
5. W razie nieobecności Kierownika umowy, porozumienia, dokumenty dotyczące administracyjnej działalności Ośrodka oraz listy płac pracowników podpisuje Zastępca Kierownika. Listy wypłat z zakresu:  świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych w przypadku nieobecności Kierownika podpisuje osoba upoważniona przez Kierownika.
6. Pisma nie zastrzeżone do podpisu Kierownika podpisują pracownicy zgodnie z udzielonym upoważnieniem w zakresie czynności.
§ 11
Projekty zarządzeń przygotowuje pracownik merytoryczny . Projekty mogą być kierowane do Radcy Prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy w celu sprawdzenia pod kątem formalno-prawnym.
§ 12
1)      Gospodarowanie środkami finansowymi odbywa się w sposób jawny, racjonalny, celowy i oszczędny.
2)      Udzielanie zamówień publicznych odbywa się zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych i powiązanych z nią aktów wewnętrznych.
§ 13
1.      Przy załatwianiu spraw w Ośrodku stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
2.      Czynności biurowe i kancelaryjne w Ośrodku regulowane są postanowieniami instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Ośrodku oraz zarządzeniami Kierownika.
§ 14
1.      Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
2.      Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1)      przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2)      wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3)      udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Ośrodka, w którym pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4)      dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5)      zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6)      zachowania się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7)      stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
3.      Jeżeli pracownik Ośrodka jest przekonany, że polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on zobowiązany poinformować o tym na piśmie Kierownika.
4.      Pracownik Ośrodka nie wykonuje polecenia, jeżeli jest przekonany, że prowadziłoby to do popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami, o czym niezwłocznie zawiadamia Kierownika.
5.      Pracownicy Ośrodka zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach pracy są zobowiązani do wzajemnego współdziałania w realizacji zadań Ośrodka.
                                                 § 15
1.     Ośrodek funkcjonuje w każdy dzień roboczy  od 8.00 do 16.00.
2.     Świetlica Środowiskowa funkcjonuje w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. prof. Józefa Tischnera zgodnie ze swoim regulaminem wewnętrznym zatwierdzonym przez Kierownika .
3.     Gminny Punkt Konsultacyjny realizuje swoje zadania w godzinach funkcjonowania Ośrodka.
4.     Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla 3 osób  funkcjonuje zgodnie z przyjętym regulaminem wewnętrznym.
5.     Kierownik przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków.
a)w poniedziałki w godzinach 8.00 do 16.00
b)w przypadkach pilnych, na prośbę strony.
6.     Załatwianie skarg i wniosków następuje zgodnie z kpa i przepisami szczególnymi.
7.     Pracownicy ośrodka zobowiązani są przyjąć wniosek lub skargę pod nieobecność kierownika  w dniach nie wyznaczonych do tych czynności odnotowując na dokumencie datę wpływu lub gdy składane są ustnie przyjąć je do protokołu i niezwłocznie po ustaniu nieobecności kierownika przekazać mu je.
8.     Skargi na działalność kierownika ośrodka rozpatruje Wójt Gminy.
9.     Pracownicy socjalni w tygodniu realizują  swoje obowiązki  :
1)      w terenie,
2)      w biurze  przynajmniej raz w tygodniu  gdzie
a)przyjmują strony,
b)wykonują pracę administracyjno – biurową,
c) dyżurują w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym.
7. Pracownikom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach
    obowiązujących przepisów.
a)  pracownikom socjalnym i asystentowi rodziny  posiadającym prywatne samochody na podstawie   zawartej umowy  zwraca się koszty za jazdy lokalne w formie miesięcznego          ryczałtu,
b) pracownikom  socjalnym i asystentowi rodziny nie posiadającym  prywatnego samochodu zwraca się  koszty podróży na podstawie miesięcznego rozliczenia biletów za przejazd środkami komunikacji  , zgodnego z wpisami w książce wyjść służbowych.
        8.  Każdy pracownik Ośrodka potwierdza codziennie   swą obecność w
             pracy  wpisem do listy obecności  .
         9. Każde wyjście z Ośrodka musi być uzgodnione z Kierownikiem Ośrodka i
             odnotowane  w książce wyjść czy to   służbowych , czy prywatnych .
       10. Każdy pracownik winien być odpowiednio zaopatrzony w     konieczne do realizacji 
               na danym stanowisku materiały i urządzenia biurowe.
       11. Przydzielone materiały i urządzenia winien wykorzystywać zgodnie z zasadami
                 należytej staranności  .
                                                                                                 
                                                            § 16
1.     Czynności kancelaryjne, obsługę korespondencji i zasady podpisywania i wewnętrznego obiegu pism  określa Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka
2.     Zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, pisma okólne i informacje podawane są do wiadomości pracowników.
3.     Dokumentacja ośrodka oznakowana jest zgodnie z przyjętym zarządzeniem kierownika  rzeczowym wykazem akt , z uwagi na okresy przechowywania i oznaczenie dokumentacji wytworzonej i gromadzonej przez ośrodek .
 
                                                          § 17
 
      1.W celu właściwego przekazania stronom informacji o zasadach pracy Ośrodka w jego   
         siedzibie wywiesza się:
1)  tablice ogłoszeń zawierające informacje dotyczące czasu pracy Ośrodka, terminach   
    przyjęć interesantów, terminach przyjęć w sprawach skarg i wniosków, ogłoszeń      
    przetargów publicznych oraz innych ważnych dla stron informacji,
3)      tabliczki informacyjne z nazwą Zespołów i samodzielnych stanowisk ,    
      wyszczególniające nazwisko i stanowisko służbowe pracownika.
                         
                                                                                                  
                                                                     § 18
 
Wynagrodzenie ustala się na podstawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ośrodka.
                                                                  § 19
1. Zakres świadczeń socjalnych określa Regulamin korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Decyzje dotyczące zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych podejmuje   kierownik po uzgodnieniach z przedstawicielem  pracowników.
 
Rozdział IV
Zakres obowiązków i uprawnień pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
§20
1. Do podstawowych obowiązków i uprawnień kierownika Ośrodka należy nadzorowanie realizacji zadań Ośrodka określonych w Statucie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
1)      opracowywanie planów działalności i ich realizacja,
2)      zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,
3)      racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4)      zarządzanie powierzoną częścią majątku państwowego i gminnego,
5)      określenie zakresu obowiązków i uprawnień pracowników Ośrodka,
6)      współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi,
7) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.
        2.   Do szczegółowych obowiązków i uprawnień Kierownika należy:
1)      ustalanie potrzeb Gminy  z zakresu pomocy społecznej,
2)      realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych,
3)      sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań pomocy społecznej,
4)      podejmowanie z upoważnienia Wójta postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania bądź odmowy przyznania świadczeń realizowanych przez Ośrodek ,
5)      składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb z zakresu pomocy społecznej.
        3.   Do podstawowych  obowiązków pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej należy:
1)      rzetelne, efektywne i terminowe wykonywanie obowiązków,
2)      przestrzeganie ustalonego w Ośrodku czasu pracy i porządku,
3)      przestrzeganie przepisów określonych wewnętrznymi regulacjami ,
4)      właściwy stosunek do mienia Ośrodka,
5)      przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
6)      pogłębianie wiedzy fachowej i doskonalenie się w wykonywaniu zadań,
7)      wnikliwe, szybkie i bezstronne działanie przy wykorzystaniu optymalnych środków umożliwiających osiągnięcie celu i należytego załatwienia sprawy,
       8) przestrzeganie Kodeksu Etycznego Pracownika.
      9) realizacja swojego zakresu czynności i odpowiedzialności
4.      Pracownikowi nie wolno poprzez wykorzystanie swojego stanowiska lub uzyskanych w związku z pracą informacji, przysparzać lub starać się o przysporzenie sobie, rodzinie lub innym osobom jakichkolwiek korzyści.
5.      Za nieprzestrzeganie przepisów prawnych i zarządzeń pracownik ponosi odpowiedzialność cywilną, karną i służbową.
 
Rozdział V
Tryb wykonywania kontroli w Ośrodku
§ 21
System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.
§ 22
1.      Kontrolę wewnętrzną sprawują:
1)      Kierownik Ośrodka
2)      Główny Księgowy
2.      Kontrolę zewnętrzną wykonują:
1)      Wójt Gminy
2)      Skarbnik Gminy
3)      inne instytucje upoważnione do prowadzenia kontroli.
3. Zasady przeprowadzania oceny pracowników określa Regulamin okresowej oceny pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.
Rozdział VI
             Zakres realizowanych  zadań w Zespołach i na samodzielnych stanowiskach
                                                                     § 23
  Zakres zadań głównego księgowego obejmuje w szczególności :
1) wydatkowanie  środków  pieniężnych  będących w dyspozycji Ośrodka
2) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych przekazywanych na realizację zadań zleconych,
3) udzielanie kontrasygnaty na dokumentach powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych.
4) nadzór nad  ściąganiem nienależnie pobranych świadczeń  zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji .
       5)współpracę  ze Skarbnikiem Gminy , bankami i instytucjami finansowymi w celu    
       zapewnienia efektywnej gospodarki finansowo -budżetowej Ośrodka.
            6) opracowanie  rocznych  planów  finansowych, zawierający zestawienie przychodów    
             i   rozchodów uwzględniając w szczególności potrzeby w zakresie realizacji zadań   
             określonych   w §2 oraz uwzględniając inne bieżące potrzeby Ośrodka.
            7) nadzór wykonania rocznego planu finansowego poprzez:
       a) nadzór nad bieżącą realizacją planu finansowego i przestrzeganiem dyscypliny  
           budżetowej,
       b) prowadzenie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
       c)  przygotowywanie i opracowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
             d) prace związane z prawidłowym przebiegiem wykonywania budżetu,
       e) uzgadnianie danych do konstrukcji planów finansowych, przygotowywanie    
           planów,
       6)  przygotowywanie danych i opracowywanie sprawozdań i bilansów z wykonania 
            dochodów i wydatków,
      7)  prace związane z prawidłowym przebiegiem wykonywania budżetu,
            8)  uzgadnianie danych do konstrukcji planów finansowych, przygotowywanie   
                  planów,
            9) przygotowywanie danych i opracowywanie sprawozdań i bilansów z wykonania      
                dochodów i wydatków,
          10) nadzór oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planu dochodów    
                i wydatków,
    11) przygotowywanie projektów aktów prawnych  w zakresie zmian planów   
          finansowych oraz spraw dotyczących prawidłowego funkcjonowania księgowości 
          Ośrodka
    12) nadzór nad  prawidłową gospodarką mieniem Ośrodka przez :
        a)     czuwa nad prawidłowością dokumentacji inwentarzowej Ośrodka,
        b)     przygotowuje właściwe akty prawne dotyczące inwentaryzacji .
    13) prowadzenie  płac  i rozliczeń z ZUS związane z Kadrami i działalnością Ośrodka.
          14) nadzór obiegu druków ścisłego zarachowania,
          15) prowadzenie księgowania    dokumentacji   finansowej Ośrodka  na nośnikach   
                informatycznych  zgodnie z obowiązującymi    przepisami.
 
 
 
§ 24
 
 
1. Zespół ds. świadczeń z pomocy społecznej i pomocy materialnej dla uczniów   stanowi pięciu  pracowników socjalnych realizują oni  w szczególności  zadania :
1)  W zakresie profilaktyki i pracy socjalnej:
a)pobudzanie aktywności społecznej klientów  Ośrodka oraz ich rodzin, inspirowanie  i wspieranie dążeń do osiągania samodzielności,
b)zapobieganie marginalizacji osób i grup a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom występującym w środowisku lokalnym,  przyjmowanie wszelkich interwencji i zgłoszeń dotyczących udzielenia pomocy,
c)prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej – praca socjalna,
d)przygotowywanie na zlecenie Kierownika, materiałów służących opracowywaniu diagnoz, programów i projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
e)rozeznawanie i analiza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
f) opracowywanie planów pomocy oraz projektów socjalnych,
g) opracowywanie projektów kontraktów socjalnych,
 
2) W zakresie poradnictwa, pomocy oraz udostępniania informacji stronom i innym organom:
a)wydawanie opinii o sytuacji materialno - bytowej osób i rodzin na wniosek stron lub uprawnionych organów,
b)udzielanie porad i informacji stronom w zakresie właściwości rzeczowej ,
c)wydawanie zaświadczeń stronom w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,
d)prowadzenie korespondencji z instytucjami w sprawach o przyznanie pomocy społecznej,
e)współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej
f)kierowanie stron do placówek świadczących usługi specjalistyczne,
g)dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym
h)przygotowywanie dokumentacji do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób nie posiadających tego ubezpieczenia z innego tytułu,
i)pomoc kombatantom
 
3) W zakresie współpracy z innymi działami Ośrodka:
a)przeprowadzanie wywiadów środowiskowych wymaganych do realizacji zadań  statutowych i powierzonych do realizacji przez Wójta Gminy  ,
b)kontrola jakości i terminowości wykonywania usług opiekuńczych,
c)udzielanie zgodnie z obowiązującymi przepisami informacji posiadanych z racji wykonywania zadań dla celów realizacji pozostałych zadań Ośrodka
 
4) W zakresie pomocy materialnej i rzeczowej  z  pomocy społecznej:
a)rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin,
b)przyjmowanie wniosków o udzielanie świadczeń  ,
c)gromadzenie materiału dowodowego w toku postępowania o przyznanie pomocy,
d)przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych wymaganych przepisami prawa
e)wprowadzanie danych do systemu Helios i prowadzenie spraw do momentu przygotowania  projektu decyzji
f)sporządzanie list wypłat i wystawianie dokumentacji księgowej do banku (np. kw)
g)przeprowadzanie kontroli zgodności (prawidłowości) wykorzystania świadczeń z pomocy społecznej.
h)comiesięczne angażowanie środków finansowych zgodnie z przygotowanymi decyzjami
i)prowadzenie postępowań w sprawie przyznania mieszkania chronionego,
j)prowadzenie intensywnej pracy socjalnej z mieszkańcami mieszkania chronionego,
k)przygotowywanie dokumentacji dotyczącej egzekucji nienależnie pobranych świadczeń
 
      5) W zakresie realizacji usług opiekuńczych
a) organizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
b) zapewnienie prawidłowego wykonywania usług opiekuńczych zgodnie z potrzebami osób objętych tą formą pomocy,
c) współpraca z rodziną i najbliższym środowiskiem osób objętych pomocą, w celu poprawy ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania,
d)  przygotowywanie decyzji kwalifikujących,
e)  przygotowywanie decyzji o odpłatności,
f) sporządzanie projektów umów z członkami rodzin zobowiązanych do alimentacji,
      g) rozliczanie usług opiekuńczych,
h) wystawianie na podstawie kart kontrolnych kwot odpłatności za usługi opiekuńcze i terminowe rozliczanie się z księgowością.
      i)  obsługa mieszkania chronionego
            -  przygotowanie projektów wszelkich umów związanych z prawidłowym 
               funkcjonowaniem mieszkania chronionego,
       - prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem mieszkania chronionego
       - dbałość o terminowość opłat za media w mieszkaniu chronionym
       - zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa w    
         mieszkaniu chronionym
       - nadzór i gospodarowanie mieniem ośrodka zgromadzonym w mieszkaniu   
        chronionym zgodnie z obowiązującymi przepisami 
      6) W zakresie pomocy materialnej uczniom  :
 a)  załatwianie wniosków o pomoc ( weryfikacja dokumentacji ,  przygotowanie projektu decyzji )
                     b) wprowadzanie danych do systemu  Tales
                     c)  sporządzanie list wypłat i dokumentów finansowych do banku (np.kw)
                     c)  angażowanie środków zgodnie z wydanymi decyzjami
                     e)  przygotowywanie dokumentacji do egzekucji nienależnie pobranych    
                     świadczeń
7) W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 
a) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w przypadku powzięcia przez ośrodek informacji o rodzinie która przeżywa trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych ,
b) dokonywanie analizy sytuacji rodzinny pod kontem konieczności  przydzielenia asystenta rodzinie ,
c) wnioskowanie o przydzielanie asystenta rodzinie,
d) dokonywanie analizy sytuacji rodziny pod względem włączenia do pracy z nią rodziny         wspierającej ,
e) przygotowywanie umów z rodzinami wspierającymi,
f) ciągły monitoring rodzin po zaprzestaniu wparcia asystentem rodziny,
g) współpraca z wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w pomoc rodzinie z problemami opiekuńczo wychowawczymi
 
 
 
8) W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
a) opracowanie gminnych programów i innych aktów prawnych , których konieczność posiadania wynika z obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,
b) obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego
c) zakładanie i prowadzenie Niebieskich Kart
d) obsługa i dyżury w Gminnym Punkcie konsultacyjnym
e) promocja przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyka przemocy w rodzinie
f) aktywne uczestniczenie w pracach grup roboczych, wszechstronna pomoc osobom doznającym przemocy i sprawcom
g) współpraca z wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
9) W zakresie realizacji ustawy za życiem
a) praca socjalna z rodziną
b) ścisła współpraca  z asystentem rodziny
 
10)W zakresie czynności biurowych związanych z prowadzeniem spraw określonych  
         powyżej:
a)prowadzenie teczek z dokumentacją stron,
b)ewidencjonowanie dokumentacji związanej z procesem przyznawania świadczeń,
c)dbałość o terminowe załatwianie spraw i należytą obsługę stron,
d)przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
e)przygotowywanie pism  i odpowiedzi na pisma w  indywidualnych sprawach stron,
f)przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań finansowych i merytorycznych, sporządzanie arkuszy ryzyka z punktu widzenia realizowanych zadań
g)archiwizacja dokumentacji ze swojego stanowiska pracy.
h)obsługa stron w zakresie usług kserograficznych (powielanie dokumentów niezbędnych do udzielenia pomocy),
i)wprowadzanie ewidencji  klientów  Ośrodka, do systemu Helios
j)dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych przy wykonywaniu swych zadań
   
 
§ 25
Zespół ds. administracji oraz  świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych  , dodatków mieszkaniowych i energetycznych , świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Karty Dużej Rodziny  stanową trzy samodzielne stanowiska   realizujące w szczególności zadania   :
1. prowadzeniem postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych , świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, energetycznych , świadczeń z ustawy „ Za życiem” ,rozliczeń Ośrodka z ZUS polegającego w szczególności na :
a)załatwianiu wniosków o świadczenia ,zgodne z przepisami prawa
b)wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach przyznawanych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych wychowawczych, zasiłków dla opiekuna , świadczeń z ustawy „ za życiem”,
c)przygotowywaniu projektów decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych energetycznych
d) udzielaniu informacji o prawach i uprawnieniach, do realizowanych świadczeń     
     rodzinnych, alimentacyjnych wychowawczych, zasiłków dla opiekuna, dodatków       
    mieszkaniowych i energetycznych , z ustawy „Za życiem”
e)opracowywaniu programów, prognoz, analiz oraz sprawozdań w zakresie    
      prowadzonych spraw,
f)planowaniu potrzeb w zakresie  realizowanych świadczeń ,
g)ustalenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację świadczeń,
h)prowadzeniu bieżących spraw, w tym korespondencji dotyczącej realizowanych świadczeń,
i)współpracy z pracownikami socjalnymi w zakresie przeprowadzanych wywiadów rodzinnych.
j)    realizacji zadań w zakresie egzekucji  dłużników alimentacyjnych zgodnie z         
      przepisami      szczególnymi,
k)    egzekucji nienależnie pobranych świadczeń
l)  obsłudze programu Płatnik (aktualizacja certyfikatów potrzebnych do prawidłowego
     funkcjonowania tego programu), sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych
     i rozliczeniowych  do ZUS, wysyłanie ich drogą elektroniczną, a także odbieranie
     potwierdzeń  dla pracowników, zleceniobiorców i  świadczeniobiorców,
ł)   sporządzaniu list wypłat i innych  dokumentów finansowych do banku
m) sporządzaniu list wypłat świadczeń pieniężnych, oraz innych dokumentów    
     finansowych do banku
n) angażowaniu środków zgodnie z wydanymi decyzjami
o) przeprowadzaniu wywiadów do celów dodatków mieszkaniowych
2  ochronę  danych osobowych przetwarzanych w jednostce
a)opracowanie projektów zarządzeń dotyczących ochrony danych osobowych w Ośrodku
b)zgłaszanie systemów komputerowych do GIODO
c)współpraca z informatykiem w celu właściwego zabezpieczenia danych,
d)nadzór nad realizacją przepisów o ochronie danych osobowych w ośrodku,
e)wnioskowanie do kierownika ośrodka o zgodne z przepisami zabezpieczenie
danych osobowych
 
     3. zamówienia publiczne 
a) przygotowywanie projektów wewnętrznych  aktów prawnych z zakresu ustawy o
    zamówieniach publicznych w  GOPS   
b) przygotowanie dokumentacji zamówień oraz wybór  odpowiedniego trybu
    postępowania przetargowego w zależności od charakteru i wartości zamówienia,
c)  uczestnictwo w pracach komisji przetargowej ,
d) prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych
       4.  sprawy związane  z dyscypliną pracy  w Ośrodku
     - ewidencja czasu pracy ,
      - ewidencja urlopów,
      - nadzór nad prawidłowym korzystaniem z urlopów wypoczynkowych,
      - prowadzenie dokumentacji i statystyki związanej z ewidencją czasu pracy wymaganej                 
        przepisami szczególnymi
    5   sprawy związane z wynagrodzeniami pracowników
      współpraca z ZUS i Urzędem Skarbowym
   7  sprawy wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
a) załatwianie wniosków o karty dużej rodziny
b) wydawanie decyzji administracyjnych , zaświadczeń związanych z postępowaniami o kartę dużej rodziny,
c) archiwizacja dokumentacji wytworzonej , przekazywanie do składnicy akt
    d) planowanie i sprawozdawczość z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 
 
§ 26
 
Opiekun społeczny  - zatrudniany w przypadku  zapotrzebowania na tę formę  świadczenia, do jego zadań  należą w szczególności :
1. Czynności higieniczno – pielęgnacyjne przy beneficjencie (mycie, kompanie, golenie itp.)
2.  Czynności gospodarcze w domu beneficjenta ( sprzątanie , pranie itp.)
3. Czynności opiekuńcze ( aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego czynności     
      życiowych ,doradzanie w zakresie spędzenia czasu, rozwijanie jego zainteresowań , w     
       miarę możliwości spacer  itp.)
 4.Przygotowanie posiłku  przy dostosowaniu diety do stanu zdrowia
5.Prowadzenie niezbędnej dokumentacji (karta usług   itp. )
 
§ 27
Do zadań asystenta rodziny należą zadania nakreślone w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” w szczególności  :
1)      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
2)      opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
3)      udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenie gospodarstwa domowego
4)      wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów socjalnych
5)      wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
6)      wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
7)      wspieranie aktywności społecznej rodzin
8)      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
9)      udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
10)motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
11)udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
12)podejmowanie działań zaradczych i interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
13)prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
14)prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
15)dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej,
16)monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
17)sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach oraz informacji
18)współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
19)współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupa roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
20)współpraca z rodzinami wspierającymi,
21)sporządzanie wymaganych sprawozdań, opracowań, raportów i analiz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
    23) Poradnictwo w zakresie pomocy instytucjonalnej dla kobiet i  ich rodzin , które zgodnie   
          z zaświadczeniem lekarskim  urodziły lub urodzą dziecko u którego zdiagnozowano       
         ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu ,    
         które powstały w  prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu  w    
         szczególności w zakresie wsparcia prawnego, psychologicznego , praw rodzicielskich
        dostępu do rehabilitacji społecznej zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej dla    
        kobiet i ich rodzin.
 
 
 
 
§ 28
 
 Informatyk zakres zadań nakreślony ma w zakresie czynności w Urzędzie Gminy do jego zadań w Ośrodku  należy w szczególności
1) administrowanie siecią komputerową Ośrodka;
2)  nadzoruje konserwację urządzeń komputerowych;
3) dokonywanie wstępnej diagnostyki niesprawności i usuwa podstawowe usterki;
4) udzielanie bieżących konsultacji informatycznych;
5) sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem oprogramowania systemowego i aplikacyjnego;
6) określanie potrzeby zakupu nowego oprogramowania i sprzętu oraz możliwości  
rozbudowy i modyfikacji już posiadanego.
      7)  prowadzenie ewidencję sprzętu komputerowego oraz  oprogramowania     
      systemowego i aplikacyjnego w Ośrodku.
8)   archiwizowanie  bazy  danych i oprogramowania
      9)   niszczenie danych  na dysku zużytych urządzeń 
     19)  sprawowanie funkcji ASJ                         
 
                                                                 §  29 
                                                             
              Do zadań sprzątaczki należy utrzymanie czystości  w lokalach zajmowanych przez     
Ośrodek , jak również  na zewnątrz budynku na terenie przekazanym Ośrodkowi w   
zarząd  .
                                                                       
                                                              § 30
 
          W ramach posiadanych środków na wniosek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego lub strony   Ośrodek może zatrudnić na umowę zlecenia specjalistów do udzielania poradnictwa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym  ds. Przeciwdziałania przemocy.
  
 
                                                             § 31
 
1.Szczegółowy wykaz obowiązków pracowników oraz wykaz przyznanych spraw określają „Zakresy czynności i odpowiedzialności  pracowników”.
2. W ramach stanowisk pracy obowiązuje zasada pełnienia zastępstw w przypadku nieobecności pracownika w pracy  ( zastępstwa określone w zakresach czynności )
3.W przypadkach szczególnych zastępstwa wyznacza Kierownik.
  4.Przy  zmianach personalnych obowiązuje protokolarne przekazywanie dokumentacji  
     wynikającej z zakresów czynności.
  5.Nakładanie kar porządkowych na pracowników regulują przepisy prawa pracy .
  6) każdy zespół prowadzi statystykę ( sprawozdawczość) zgodnie z obowiązującymi    
     przepisami.
                                              
 
                                                            Rozdział VII
Świetlica Środowiskowa
 
§ 312
1.      Za pracę Świetlicy Środowiskowej odpowiada Wychowawca Świetlicy
2.      Do zadań Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej należy:
1)      zarządzanie i kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2)      sprawowanie nadzoru nad realizacją standardu opieki i wychowania,
3)      sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im harmonijnego rozwoju,
4)      sprawowanie nadzoru nad mieniem (wyposażeniem) placówki,
5)      właściwe dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki,
6)      organizowanie w sposób właściwy pracy nadzorowanego personelu,
7)      organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Świetlicy,
8)      pozyskiwanie środków zewnętrznych poprzez ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych oraz pozyskiwanie sponsorów,
9)      organizowanie przeglądów twórczości świetlicy, imprez integracyjnych i okolicznościowych dla dzieci i rodziców,
 10) koordynowanie pracą wolontariuszy i stażystów.
11) prowadzenie Świetlicy   zgodnie z jej   regulaminem wewnętrznym,
12) prowadzenie na bieżąco dokumentacji placówki,
13) zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom,
14) organizowanie warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dzieci,
15 )tworzenie warunków do nauki własnej, pomoc w nauce,
16) udzielanie dzieciom pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych,
17) zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć świetlicowych,
18) ustalenie wspólnie z Kierownikiem, Asystentem  i Pracownikami Socjalnymi  misji placówki i opracowanie planu pracy,
19) uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,
 20) uczenie organizowania czasu wolnego,
21) wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci,
22) uczenie poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej wszystkich grup etnicznych zamieszkałych na ternie Gminy
23) przygotowanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu,
24)współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi w zakresie istotnych decyzji dotyczących dziecka,
25) współpraca ze szkołą, pedagogami szkolnymi, Urzędem Gminy w Ochotnicy Dolnej , instytucjami i specjalistami w celu zapewnienia pomocy rodzicom i dzieciom mającym poważne trudności w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci,
26) współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny w zakresie pomocy socjalnej,
27) dbałość o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami z otoczenia dziecka.
     28) Szczegółową Świetlicy organizację określa Regulamin Świetlicy Środowiskowej
 
                                                            Rozdział VIII
                        Nagradzanie i wynagradzanie pracowników
 
§ 33
 
Pracownikom Ośrodka mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia za wzorowe wypełnianie obowiązków, które przyczyniają się do dobrego wizerunku Ośrodka w społeczności lokalnej .
 
 
 
                                                                    § 34
1.Pracownik może być nagrodzony w formie :
a) nagród pieniężnych uznaniowych  ( w ramach posiadanych środków ),
b) pochwały pisemnej z wpisem do akt,
c) dyplomu uznania z wpisem do akt
a)     innych wyróżnień z wpisem do akt
2 . Pracownikom Ośrodka co rocznie z okazji „Dnia pracownika socjalnego” przysługuje
nagroda uznaniowa w ramach posiadanych środków.
3.Nagroda z okazji Dnia pracownika socjalnego nie przysługuje gdy pracownikowi
udzielono kary zgodnie z kodeksem pracy .
 
                                                   § 35
 
1.   Pracownicy Ośrodka otrzymują wynagrodzenie zgodnie  z obowiązującymi przepisami merytorycznymi w tym wewnętrznym regulaminem wynagrodzeń.
2.   Wynagrodzenia wypłacane  są pracownikom zgodnie z ich dyspozycją na konto lub w kasie banku obsługującego Ośrodek  do dnia 28 każdego miesiąca .
 
 
                                                  Rozdział IX
                                          Postanowienia końcowe
                                                   § 36
Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym dla jego wprowadzenia.
                                                  § 37
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wójta Gminy.
 
 
 

Zarządzenie nr  39/2018

Wójta Gminy Ochotnica Dolna

z dnia  1 października  2018r.

 

 

w sprawie : zatwierdzenia zmian regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.

 

         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2017 Dz.U.poz.1875 ze zm.) oraz uchwały Nr XX/135/16 z dnia 21marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej (Dz. Urz. Woj. .Małopolskiego z 2016r, poz.2137 ze zm.)  (Dz. Urz. Woj. .Małopolskiego z 2016r, poz.2137 ze zm.) zarządzam co następuje :

 

§ 1

              Zatwierdzam zmianę  regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej  ustaloną  zarządzeniem nr 34/2018 z dnia 28 września 2018r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej .

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

ZARZĄDZENIE nr 34/2018

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                              z dnia 28 września 2018r.

 

w sprawie: zmiany  regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej

na podstawie § 6 statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej  nr XX/135/16 z dnia 21marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej  (Dz. Urz. Woj. .Małopolskiego z 2016r, poz.2137 ze zm.) zarządzam co następuje

§ 1

Zmieniam  regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej wprowadzony moim  zarządzeniem  nr 34/2017 z dnia 22 listopada 2017r. po przez zmianę

zapisu  § 5  , który otrzymuje brzmienie :

„Struktura organizacyjna Ośrodka :

1)      Kierownik – 1 etat

2)      Główny Księgowy – 1 etat

3)      Zespół Pracowników Socjalnych ,  – 4i 1/3 etatu 

4)      Aspirant pracy socjalnej – 1 etat ( praca w dwóch zespołach zgodnie z zakresem czynności )

5)      Asystent Rodziny – 1 etat

6)      Opiekun Społeczny – w zależności od potrzeb

7)      Zespół ds. świadczeń rodzinnych alimentacyjnych ,wychowawczych , opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów ,z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu , dodatków mieszkaniowych i energetycznych, karty dużej rodziny –2,2/3etaty

8)      Informatyk – zatrudniony w Urzędzie Gminy

9)      Sprzątaczka – ¼ etatu

10)  Gminny Punkt Konsultacyjny – obsługiwany przez pracowników socjalnych w ramach swoich etatów , na umowę zlecenie pedagog, psycholog, prawnik .

11)  Mieszkanie chronione w Ochotnicy Dolnej os. Hologówka 180A. – nadzorowane przez wyznaczonego pracownika Ośrodka

12)  Świetlica Środowiskowa Skrodne –jednostka organizacyjna Ośrodka  z siedzibą w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera – 1 etat wychowawcy ( w ramach posiadanych środków możliwość  zatrudnienia dodatkowych osób na umowę zlecenia lub o dzieło inne osoby)”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  zatwierdzenia przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna