Zapytanie ofertowe


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej zaprasza do złożenia oferty na usługi opiekuńcze specjalistyczne, w ramach których będzie realizowana terapia logopedyczna, w tym  masaż twarzy.

 
  
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.
I. Zamawiający: Gmina Ochotnica Dolna / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej 34-452 Ochotnica Dolna
II. Przedmiot zamówienia:
Zakup usług polegających na terapii logopedycznej, w tym masaż twarzy, w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługa byłaby wykonywana na podstawie umowy o świadczenie usług w okresie sierpień 2020 r. do grudnia 2020r. w miejscu zamieszkania podopiecznych ośrodka w Gminie Ochotnicy Dolna w wymiarze ok. 2 godzin tygodniowo dla 3 rodzin. Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie trwania realizacji zamówienia liczba godzin świadczenia usługi może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu (liczba godzin/rodzin może wzrosnąć lub zmaleć).
Swoją ofertę należy złożyć do dnia 27 lipca 2020 r. w GOPS Ochotnica Dolna, który wybierze ofertę z najniższą ceną. W ofercie prosimy o podanie ceny za wykonanie 1 godziny (45 min.) terapii logopedycznej, cena winna zawierać również koszty dojazdu do klienta - zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami oferenta ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia wyżej wymienionych usług opiekuńczych. Do czasu świadczenia usług opiekuńczych wlicza się wyłącznie czas wykonywania terapii logopedycznej, nie wlicza się natomiast w szczególności czasu dojazdu oferenta do osoby, w stosunku do której świadczone są usługi opiekuńcze, ani jego powrotu do miejsca zamieszkania/siedziby.
 
III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1.      Wymagania wobec wykonawców:
Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy:
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje do terapii logopedycznej, w tym masażu twarzy,
  • posiadają wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
2.      Okres realizacji przedmiotu zamówienia: sierpień 2020 – grudzień 2020. Termin i godziny świadczenia usług opiekuńczych ustalone będą w terminie późniejszym na podstawie decyzji GOPS.
3.      Wymagana dokumentacja:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty”. Wraz z drukiem „Formularz oferty:” należy dostarczyć:
  • dokument potwierdzający kwalifikacje uprawniające do prowadzenia terapii logopedycznej, w tym masażu twarzy,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w   zakresie przedmiotu zamówienia,
  • ofertę sporządzić należy w języku polskim, umieszczone w niej informacje powinny być wpisane czytelną i trwałą techniką. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić zapis „Oferta na usługi opiekuńcze specjalistyczne”.
IV. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY: cena.
 
V. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA ODPOWIEDZI NA OFERTĘ PRZEZ WYKONAWCĘ
Oferty  należy złożyć w terminie do 27-07-2020 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, 34-452 Ochotnica Dolna, bądź drogą mailową na adres : gopsochotnica@pro.onet.pl. Decyduje data wpływu do Ośrodka lub na adres mailowy. Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do  swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
VI. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
Katarzyna Niewiadoma, tel. 18 26 246 01
 
VII. Załączniki.
1. Formularz oferty        
 
                                                                                          Z up. Wójta
             Katarzyna Niewiadoma
                   p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
            Społecznej w Ochotnicy Dolnej